درباره امضای الکترونیک درباره امضای الکترونیک

مراکز صدور گواهی الکترونیکی

(Certification Authority)

مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسمی در کشور توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می پذیرد، در محیط الکترونیکی نیز ساز و کاری رسمی و تعریف شده برای اطمینان بخشی به تعامل های الکترونیکی وجود دارد؛ که به آنها مراکز صدور گواهی الکترونیکی می‌گویند .

مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی بازرگانی

( Commerce Intermediate Certification Authority )

مركز صدور گواهی میانی موجودیتی است كه توسط مركز دولتی صدور گواهی ریشه مورد تایید قرار گرفته و مجوز ایجاد، امضا و صدور خدمات گواهی الكترونیكی را دریافت كرده است.

وظایف مرکز صدور گواهی الکترونیکی

  • تدوین دستور العمل اجرایی گواهی خود مطابق با سیاست های گواهی الکترونیکی
  • اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی
  • بیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان
  • اطمینان از عقد قرار داد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های گواهی الکترونیکی
  • اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفاً از دفاتر ثبت نام تحت قرار داد
  • صدور و انتشار گواهی ها
  • ابطال گواهی ها در صورت لزوم
  • ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده
  • تولید کلیدهای خصوصی مرکز به طور ایمن
  • اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی مرکز