سرویس های قابل ارائه سرویس های قابل ارائه

با  افتتاح مرکز صدور گواهی الکترونیکی، ایران رسما به جمع کشورهای صاحب تجارت بین الملل الکترونیکی ملحق شده است.

سرویس های قابل ارائه در مرکز ثبت نام (RA) شامل سه سرویس اصلی زیر است:

گواهی پست الکترونیک(Secure e-mail)

امضای اسناد و مدارک (Document Signing)

امضای دیجیتال (Digital Signing)

 

 گواهی پست الکترونیک Email ، هویت فرستنده را مشخص کرده و یکپارچگی، محرمانگی و جامعیت محتوا را تضمین می کند.

امضای اسناد و مدارک نیز باعث افزایش فاکتور امنیت در اسناد الکترونیکی شده و حفاظت از سند و غیر قابل انکار شدن آن را برای صاحب سند و ذی نفعان را به ارمغان می آورد.

امضای دیجیتال از جعل اسناد، امکان تغییر محتویات و همچنین انکار سند جلوگیری می کند.

امضای اسناد و مدارک (Document Signing)