برنامه ها و چشم انداز ها برنامه ها و چشم انداز ها

هدف نهايي :

ارائه گواهي الكترونيكي و سرويس­هاي مربوطه به كليه ذينفعان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

  • - فرهنگ سازي درخصوص استفاده از امضاي الكترونيک
  • - پياده سازي كاربردهاي الكترونيكي با قابليت پشتيباني از امضاي الكترونيك
  • - حل مشكلات موجود در زمينه آیین نامه ها و قوانین مراكز CA‌و RA
  • - شناسایی مولفه های امنیتي و هدف آن­ها در سازمان ها
امضای الکترونیک دیجیتال